خانه / آموزش علوم غریبه / باطل کردن جادوی محبت

باطل کردن جادوی محبت

#باطل_کردن_جادوی_محبت_

✍️همانطورکه قبلا هم عرض کردم ابطال سحر شرایط خاص خودش راداردوهرکسی قادرنیست به ابطال
👈اما امشب یک از ابطال حب .یامحبت.یاجنون عشق را که باتمسک وتوسل به قران کریم است وهمه شمامیتوانیدازان استفاده کنیدرابه شما آموزش میدهم.زیرا این جادوباعث میشودهمسرشما متنفربشودازشما..فرزند.برادر.واهل خانواده .ودرعوض یک دل نه صددل عاشق ودلباخته زن دیگری میشودیعنی اطاعت کورکورانه ..
💎مواردزیادی داشتم که به این جادوگرفتارشده بودند.مثلا خانم ۲۷ ساله ای میگفت شوهرم پس ازسالها که عاشق ودلباخته من بودوباهزاربدبختی مراازپدرم خاستگاری کرد.بعدازازدواج هم چنان عاشقم بودکه اگه میگفتم نبایداب بخوری واقعا نمیخورد.من هم چیزی کم نمیگذاشتم درهمه مسائل زناشویی وخانه داری .کافی بودتوی مهمانی پنج دقیقه ازجلویش دورمیشدم سریع توی جمع مرابالقب های زیبا صدامیکردکه هرزنی باشنیدن این کلمات ازشوهرش خوشحال میشدو انگاردنیامال آنها می بود.تااینکه .
بعدازمدتی دیگرصدای عشقم .یااز اون لقب های زیبا خبری نبود.باخودم گفتم خب مرداست وهزارتاکار.قطعا خسته هستش .یاکارش زیادبوده ودلیل های واهی برای دلم میتراشیدم تادلم رااروم کنم .من بااین حرفا بخودم دلداری میدادم .
👤وروزبروزازهم دورترشدیم .مردی که تاسرحدمرگ عاشقم بودذره ذره عشقمان تبدیل شدبه نفرت .
ازسرکارکه می امدکلا چهارتاکلمه حرف نمیزدوسرش ازساعت ۷ شب تا ساعت ۳ نصفه شب توی گوشی بود .بازخودم راگول میزدم میگفتم حتما باهمکاراش داره چت میکنه .
هروقت هم میپرسیدم باکی اینهمه چت میکنی مثلا میگفت بادوستم رضا .واگه اعتراضی میکردم بادادوفریادسرکوبم میکرد
دیگرخسته شدم ویه شب رفتم سراغ گوشیش وقفلشوباهزاربدبختی واکردمورفتم پی وی آقا رضا دیدم زنه😞
امامتوجه شدم باخانمی بنام ……داره چت میکنه اماازترسش اسم اون زن گذاشته بودرضا .خلاصه دعوای شدیدی بینمان رخ داد.واون هم بدون هیچ شرمی گفت من عاشق این زن شدم خواستی بمون نخواستی بروخونه بابات.؟!!
هرچه زارزدم گریه کردم که مرد.مگه توعاشقم نبودی مگه توبرای بدست اوردن من سالها نجنگیدی .الان هم خدابه منوتویه پسرداده پس بیابحرمت عشقمون دست ازاین زن بردار.برگردسرزندگیت ومن هم میبخشمت
خلاصه ازماگفتن وازاون هم  نشنیدن .
تواین مدت نه تنها ازمنوپسرش بلکه ازپدرومادروخواهرشم بشدت متنفرشده بود.یعنی این زن بایدمیگفت تا شوهرم مخارج زندگیوبهم میدا د.شیفته ودلباخته اون زن شده بود.اصلا مال وجانش تودست اون زن بودکه اگرمیرفت بابهترازمن میبوددلم نمیسوخت . چون اون زن هم چندین سال ازمن بز رگتربود .یک سوم زیبایی منم نداشت .گفتم مرد.اخه این به تونمیخوره سنش ازمنوتوبالاتره نه زیبایی داره نه مال ونه اموالی .میشه گفت یه زن آس وپاس بی ریخت .اماشوهرمن جونشوبراش میداد
تااینکه باکانالتون آشناشدم چندجایی هم  رفتم برای کتاب بازکردن وگرفتن دعا تاشوهرم برگرده اماافاقه نمیکرد
تااینکه باکانال شماوسایت تون اشناشدم .وپس ازبررسی وخوندن مطالبتون پی بردم که شوهرم توسط اون جادوشده

👈بنده وقتی این آه وناله این خواهرمون روشنیدم وامثال این خواهرکه دچاراین جادوی محبت شدم قصدکردم تاطریقه ابطال این سحروجادوی محبت رابه همگان اموزش بدم تا باروش های قرانی  این جادوراخودتان باطل کنیدونیازی نیست تا نزدکسی برویدتا برایتان آیا ابطال کندیانیزبدترهم بشود.لذا امیدوارم این خواهریاخواهران دیگه که به این جادوگره خورده زندگیشان بتوانندخودشان این طلسم یاجادوی محبت راباطل کنند..
👈درمرحله اول باید درمکانی پاک .لباسی پاک حداقل سفید .وبدون سروصدا بتوانیداین سحر راابطال کنید .
👈قبل ازشروع دورکعت نماز و۱۴ صلوات ودورکعت نماز بعدازابطال و۱۴ صلوات را حتما بخوانیدوهدیه کنید به حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه واله وسلم واهل بیت مطهرش واصحاب گرامی ایشان 🌹🌹🌹🌹🌹🌹

🌼نشانه های این طلسم شور و رغبت و محبت زیاده از حد و غیر عادی است. از طرف دیگر کثرت در مباشرت و اطاعت کورکورانه و بی دلیل از طرف مقابل است. یعنی ساحرکاری میکندباجادوتاکاملا مطیع طرف مقابل خودت باشی .🌸🌸🌸
(در این نوع طلسم و جادو ، ساحر و طلسم کننده ، مرد یا زن را به نسبت به یکدیگر محبوب میکند. این نوع سحر میتواند موجب شود که حتی فرد مورد نظر از مادر و خواهر و اقوام درجه یک خود اکراه و تنفر پیدا کند و فقط زوجه خود را ببیند و رضایت او مد نظرش قرار گیرد. از طرف دیگر این نوع سحر میتواند مثل یک شمشیر دولبه عمل کند و باعث شود که زوج نسبت به زوجه اش متنفر شود همچنان که نسبت به سایر زنها این احساس را پیدا میکند.)
البته ما دعاهای محبت داریم که با جادوفرق میکند لذا جادوحرام است اما دعا برای محبت قطعا حلال است 🌟

👈یک روش باطل کردن جادوی محبت

🍃آیات رقیه مخصوص ابطال سحر را ((غیر از آیه شریفه ۱۰۲ از سوره مبارکه بقره و بجای آن آیات چهاردهم و پانزدهم و شانزدهم از سوره مبارکه تغابن ( يا ايها الذين آمنوا إن من أزواجكم …) جهت درمان مسحور استفاده فرمایید.))🍃
این درمان غالبن با احساس درد در معده و تخدیر و سردرد و تنگی نفس و تهوع همراه است ( در صورتی که طلسم و سحر نوشیدنی یا خوراکی بوده باشد). برای درمانش باید هفت مرتبه آیات شریفه ابطال سحر و آیه الکرسی بر آب پاک خوانده شود و شخص مسحور از آن بنوشد. نشانه اولیه برای ابطال این نوع طلسم خوراکی این است که پس از نوشیدن آبی که بر آن رقیه مخصوصه خوانده شده است ، فرد مسحور، چیزی زرد یا سرخ یا سیاه بالا بیاورد (استفراغ کند). این اولین نشانه ابطال این نوع سحر است. در غیر این صورت باید به مدت سه هفته از آب پاکی که بر آن آیات شریفه سوره های (یونس آیات ۸۱ و ۸۲ – و سوره مبارکه الاعراف از آیه ۱۱۷ تا آیه شریفه ۱۲۲ – و سوره مبارکه طه آیه شریفه ۶۹ ) قرائت شده باشد بنوشد که به اذن خداوند تبارک و تعالی رفع مشکل شود:

🍀آیات شریفه برای رقیه مخصوص ابطال سحر عبارتند از 👇👇👇
🌹سورة الفاتحة
🌹سورة البقرة از آیه ۱ – ۵
🌹سورة البقرة الاية ۱۰۲ هفت مرتبه
🌹سورة البقرة از آیه ۱۶۳ – ۱۶۴
🌹سورة البقرة آية الكرسي آیه ۲۵۵
🌹سورة البقرة آخر السورة از آیه ۲۸۵ – ۲۸۶
🌹سورة ال عمران از آیه ۱۸ – ۱۹
🌹سورة الاعراف از آیه ۵۴ – ۵۶
🌹سورة الاعراف از آیه ۱۱۷ – ۱۲۲ هفت مرتبه ، و این فرموده خداوند تبارک و تعالی را سی مرتبه تکرار کند ( وألقى السحرة ساجدين).
🌹سورة يونس از آیه ۸۱ – ۸۲ این فرموده خداوند تبارک و تعالی را هفتاد مرتبه تکرار (إن الله سيبطله ).
🌹سورة طه آیه ۶۹ هفت مرتبه
🌹سورة المؤمنون از آیه ۱۱۵ – ۱۱۸
🌹سورة الصافات از آیه ۱ – ۱۰
🌹سورة الاحقاف از آیه ۲۹ – ۳۲ این فرموده خداوند تبارک و تعالی را هفت مرتبه تکرار کند ( ياقومنا أجيبوا داعي الله ).
🌹سورة الرحمن از آیه ۳۳ – ۳۶
🌹سورة الحشر از آیه ۲۱ – ۲۴
🌹سورة الجن از آیه ۱ – ۹
🌹سورة الاخلاص
🌹سورة الفلق ( نه مرتبه) .
🌹سورة الناس .
🌹بعدازخواندن این ایات .داخل کوزه ای اب باران اگرباشدبهتراست ۱۱ مرتبه ایت الکرسی بخوانیدوچهارقل وسپس بعدازخواندن ایات روی اب بدمید وحداقل هفت یا سه هفته ازان اب هم بنوشید وهم برچشمانتان بمالید وبرروی قلب خودتان .💚❤️
👈دراین نوع ابطال اذن عام است وهمه درصورت مشاهده شخصی بامشخصاتی که عرض کردم ودچارجادوی جنون عشق باشد میتوانداستفاده کند .؛
🍃البته گاهی دیده میشودکه شخصی میخواهددختریاپسرخودرا ازدست دامادیاعروس خلاص کند میرودسمت چنان سحری وشخص تنها مادریاپدرخودرامیبیندنه همسرش را
بهرحال اذن عام داده شده برای چنین سحری وابطال ان بروش قرانی مجازاست .وامیدوارم دراین ماه محرم وعزای حسین بن علی علیه السلام هرچه زودترازاین سحرخلاص بشوید

telegram.me/mojarabatms786

درباره ی seyyedmohammad

همچنین ببینید

سفارش حکاکی شرف الشمس سال ۱۳۹۷ – سید محمد / روش شناسایی عقیق اصل و تقلبی

مجربات سیدمحمد, [۰۷٫۰۳٫۱۸ ۰۳:۰۸] #شناخت_عقیق_اصل_و_تقلبی ۶ روش شناسایی عقیق اصل از بدل وجودداردکه درادامه به …

3 دیدگاه

  1. من هرچی پیام‌ به تلگرامتون میدم هم نمیخونید تورو خدا بخونید جوابم رو بدید

    • سلام مینا خانم لطفا به کانال مجربات سیدواردبشیدوسپس واردپی وی من بشیدسوال خودتونوبپرسیددراسرع وقت جواب میدم اماتعدادسوال کننده ها زیادن لذا بایدکمی صبورباشید
      موفق ومویدباشید

    • سلام لطف کنیددرانتهای سوال خودتون اسم خودتونوبنویسیدجواب میدم دراسرع وقت

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Flag Counter page visitor counter
who is online counter page visitor counter
web counter
web counter